CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (UPCoM: SAC): Ngày 29/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8%, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 800 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/7.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP): Ngày 29/7 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 800 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/7.

Loạt doanh nghiệp sắp thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 và 2022 bằng tiền

CTCP Đường sắt Vĩnh Phú (UPCoM: DSV): Ngày 5/8 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15,9%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.590 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/7.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC): Ngày 17/8 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 450 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/7.

CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC): Ngày 28/7, trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 7% và đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/7.

CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: BWS): Ngày 25/7 trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 800 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/7.

CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai (UPCoM: DOC): Ngày 28/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 13,4%, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.340 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/7.

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV): Ngày 29/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lẹ 13%, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.300 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/7.

Loạt doanh nghiệp đồ uống chia cổ tức “khủng” bằng tiền: Cao nhất lên tới 250%

Vào ngày 14/7 tới đây, Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 128,44%. ...

EVNGENCO3 sắp chi hơn 1.460 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 – mã PGV) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi ...

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) sắp chi 400 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UpCom – Mã: HND) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021. Theo đó, ngày 21/7, HND chốt danh ...