Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 15/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/7. EVNGENCO3 thanh toán cổ tức vào ngày 29/7.

Phương án chi trả cổ tức trên đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tỷ lệ cổ tức 13% vượt xa mức cổ tức dự kiến Tổng công ty trình cổ đông tại Đại hội năm 2021 (tối thiểu 7%) và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tổng công ty.

EVNGENCO3 sắp chi hơn 1.460 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Cập nhật kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, công ty mẹ EVNGENCO3 ước đạt 17.952 tỷ đồng doanh thu sản xuất điện, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó Thuỷ điện Buôn Kuốp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng (+84%). So với kế hoạch kinh doanh đề ra, công ty mẹ EVNGENCO3 đã hoàn thành 41% mục tiêu doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Công ty mẹ EVNGENCO3 đặt mục tiêu sản lượng điện kế hoạch năm là 28,472 tỷ kWh, tăng khoảng 10% so với kết quả thực hiện năm 2021. Tổng doanh thu của công ty mẹ EVNGENCO3 kế hoạch là 45.417 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh điện trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) là 1.905 tỷ đồng, cao hơn 19,4% so với kế hoạch công ty đặt ra trong năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 2.218 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.837 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,3%. Tổng công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và không thấp hơn 11%.

Được biết, Tổng Công ty Phát điện 3 được thành lập năm 2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo luật doanh nghiệp. Ngày 21/03/2018, PGV giao dịch trên thị trường UPCOM và đến tháng 09/2018, chuyển đổi thành Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 10.699.695.770.000 đồng.

Đầu tư Thương mại SMC muốn phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

SMC dự kiến phát hành hơn 12,18 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 1 ...

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ hơn 30%

Tập đoàn Bảo Việt (mã cổ phiếu: BVH) đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá, ...

Loạt doanh nghiệp đồ uống chia cổ tức “khủng” bằng tiền: Cao nhất lên tới 250%

Vào ngày 14/7 tới đây, Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 128,44%. ...