Theo quyết định của HOSE, trong quý I/2023 sẽ có 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt hoặc bị tạm ngừng giao dịch.

65 mã cổ phiếu trên HOSE không đủ điều kiện được cấp margin quý I/2023
Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt hoặc bị tạm ngừng giao dịch

Theo danh sách này, phần lớn là các cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như: TNI, TTF, UDC, VFG, VOS, CIG, DLG, DXV, HNG, HOT, HU1, HU3, ITA, MCG, OGC, TDH…

Một số trường hợp khác bị cắt margin còn có nguyên nhân doanh nghiệp có lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ/lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm như BCE, HAS, ASP, HID, KHP, LEC, MHC, POM, PSH, PTC, PVD, SBV, SJF… Hoặc công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm thuế như TDW, SCS...

Danh sách 65 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ quý I/2023 còn một số mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng như: ACG hay chứng chỉ quỹ FUCTVGF4 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4; NO1 của Tập đoàn 911, FUEDCMID của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP; FUEKIVFS của quỹ ETF Kim Grouth VNFINSECLECT.

Ngoài ra, danh sách này còn có 4 mã chứng chỉ bao gồm FUCTVGF3 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3; FUEIP100 của Quỹ ETF IPAAM VN100 và FUEKIV30 của Quỹ ETF KIM Growth VN30; FUCVREIT của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam cũng không được phép giao dịch ký quỹ trên HOSE trong kỳ này, do quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp…/.