1226-co-tuc

- CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC): Ngày 30/6 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 2.500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

- CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS): Ngày 28/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 800 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

- CTCP Sức Khỏe Hồi Sinh Việt Nam (UPCoM: NHV): Ngày 29/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 700 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

- CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1): Ngày 30/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

- CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL): Ngày 30/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 600 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

- CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3): Ngày 5/7 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

- CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội (UPCoM: NS2): Ngày 12/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 146 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.