Về cơ bản, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu đến ngày 31/1 ước đạt 2,05 triệu tấn, vượt 5,8% kế hoạch tháng; sản lượng khai thác khí đạt 0,92 tỷ m3, vượt 8,6% kế hoạch tháng; sản xuất điện ước đạt 1,76 tỷ kWh, bằng 95,8% kế hoạch tháng; sản xuất xăng dầu đạt 1,123 triệu tấn, vượt 6,7% kế hoạch tháng…

PVN thu về 56,8 nghìn tỷ đồng tháng đầu năm
Trụ sở PVN

2019 là năm thứ tư PVN thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Kết quả mà PVN đạt được trong tháng 1 được đánh giá sẽ tạo tiền đề giúp PVN hoàn thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm trong cả năm 2019.