Cụ thể, ngày 01/12/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (Khoáng sản Hoàng Phúc, địa chỉ ở khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Theo đó, Khoáng Sản Hoàng Phúc bị xử phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, Khoáng sản Hoàng Phúc đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Khoáng sản Hoàng Phúc không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng loạt các tài liệu liên quan hoạt động doanh nghiệp.

Không công bố thông tin, Khoáng sản Hoàng Phúc bị xử phạt hàng trăm triệu đồng
Khoáng sản Hoàng Phúc bị xử phạt 100 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định của pháp luật

Các tài liệu cụ thể: Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 3/2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4/2020; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 2/2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế, ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 3/2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4/2021; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 1/2022.

Bên cạnh đó, Khoáng sản Hoàng Phúc còn công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/HĐQT ngày 15/2/2022 về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Khoáng sản Hoàng Phúc được thành lập ngày 18/8/2008. Ngành nghề kinh doanh bao gồm: Khai thác quặng sắt, quặng kim loại, đá, cát, sỏi, đất sét; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán buôn nhựa đường); bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.

Cổ phiếu HPM của Khoáng sản Hoàng Phúc đang được giao dịch trên sàn UpCOM. Mở cửa phiên giao dịch buổi sáng ngày 6/12, giá cổ phiếu HPM đang ở mức tham chiếu là 37.200 đồng/cổ phiếu.