3611-ngat-mach-thi-truong
Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận theo nguyên tắc: Phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian.

Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch.

Cũng theo Thông tư 120/2020, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 6; Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này.

Ứng với mỗi tài khoản giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản ký quỹ bù trừ tại thành viên bù trừ.

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được mở 2 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán, trong đó 1 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện giao dịch cho chính mình và 1 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài ủy thác.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được mở 2 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán như sau: 1 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động tự doanh; 1 tài khoản giao dịch môi giới để thực hiện hoạt động môi giới cho các nhà đầu tư nước ngoài khác.

Công ty chứng khoán không được sử dụng lại các mã tài khoản giao dịch chứng khoán đã đóng để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng mới.

Thông tư cũng nêu rõ, đối với giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư không được đặt các lệnh giao dịch cùng mua, cùng bán đồng thời cùng một mã chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán tại đợt giao dịch trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực.

Ngoài ra, công ty chứng khoán có trách nhiệm kiểm soát việc đặt lệnh cùng mua, cùng bán trong cùng một đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ của nhà đầu tư trên tài khoản giao dịch mở tại công ty mình.