Đây là quy định về lãi suất dành cho các đối tượng được vay mua nhà theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 nhích tăng 0,2% so với 2022
Trụ sở NHNN Việt Nam

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các Thông tư kể trên là 5,0%/năm. Như vậy, lãi suất quy định cho các đối tượng này trong năm 2023 tăng nhẹ thêm 0,2% so với quy định thực hiện cho năm 2022.

Trước đó, hồi tháng 12/2022, tại 1956/QĐ-NHNN, NHNN quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11, Thông tư 32 và Thông tư số 25 là 4,8%/năm.

Thông tư 11 là văn bản quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Thông tư 32 là văn bản sửa đổi Thông tư 11, theo thông tư này, ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ dành một lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay các đối tượng nêu trên. Sau đó, năm 2016, NHNN đã ban hành thêm Thông tư số 25 sửa đổi thêm một số điều của Thông tư 11./.