Luật chứng khoán sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ năm 2021

Dự thảo mới nêu rõ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh khi được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán.

Điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đối với các hoạt động chứng khoán phái sinh vẫn giữ nguyên 800 tỷ đồng cho môi giới, 600 tỷ cho tự doanh. Tuy nhiên, dự thảo mới quy định cụ thể công ty chứng khoán muốn hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 250 tỷ đồng trở lên.

Dự thảo mới bổ sung điều kiện doanh nghiệp phải có quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Dự thảo cũng bổ sung Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 3 nhân viên (cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiến đăng ký) có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Cùng với đó, nhân viên nghiệp vụ tại bộ phận kinh doanh chứng khoán phái sinh không được kiêm nhiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác của công ty.

Một điểm thay đổi khác là công ty chứng khoán, quản lý quỹ không có lỗ lũy kế theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét. Quy định hiện nay là không có lỗ trong 2 năm gần nhất.

Cuối cùng, thời hạn giải quyết được rút ngắn từ 15 ngày xuống 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật chơi mới, coi chừng “làm khó” công ty chứng khoán

Trước những đề xuất chính sách mới đối với hoạt động của các công ty chứng khoán, ý kiến từ những người trong cuộc cho ...

Làm 'sạch' thị trường chứng khoán

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ...

M&A và nới room sắp có luật chơi mới

Trong số 22 điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ quy định chi tiết, có nhiều nội dung mới ...