Qua trao đổi công ty, việc hủy tư tách công ty đại chúng của Thaco xuất phát từ việc doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng theo Luật chứng khoán mới áp dụng.

Cụ thể, Luật Chứng khoán 2006 quy định, công ty đại chúng là doanh nghiệp đáp ứng 1 trong 3 điều kiện: (1) đã chào bán cổ phiếu ra công chúng (2) có cổ phiếu được niêm yết (3) có ít nhất 100 cổ đông, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên.

Tuy nhiên Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã “nâng chuẩn” công ty đại chúng. Theo đó, công ty đại chúng là đơn vị có vốn góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Ông Nguyễn, Giám đốc truyền thông Thaco cho biết: "Tại thời điểm ngày 3/3/2021 (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP HCM xác nhận), Thaco không đáp ứng điều kiện vì 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chưa tới 3% nên Thaco đã phải thông báo cho UBCKNN và nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau 1 năm, UBCKNN sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo của công ty. Trong thời gian này, Thaco vẫn thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm nhận được thông báo hủy công ty đại chúng theo quy định.

Đồng thời, Thaco vẫn duy trì cung cấp cho cổ đông đầy đủ các thông tin. Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 5 này để thông qua các Báo cáo tài chính, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch 2021, chiến lược phát triển trong thời gian tới và công tác quản trị điều hành."