Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20%, đang xin NHNN chia cổ tức - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. (Ảnh: Sacombank).

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 4.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2020.

Cùng với đó, tổng tài sản mục tiêu đạt 533.300 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm trước. Tổng dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động dự kiến đạt lần lượt là 372.000 tỷ và 485.500 tỷ đồng, cùng tăng 9%. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 2%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Sacombank dự kiến sẽ trích 2.384 tỷ đồng vào các quỹ bổ sung vốn điều lệ, dự phòng tài chính, khen thưởng phúc lợi và giữ lại 1.900 tỷ đồng. Luỹ kế lợi nhuận giữ lại của Sacombank qua các năm đạt gần 6.500 tỷ đồng.

Với số tiền này, ngân hàng dự kiến sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ cũng như đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Tuy nhiên, phương án này hiện đang chờ sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Từ năm 2015, cổ đông Sacombank đã không được hưởng cổ tức bởi theo đề án tái cơ cấu đến năm 2025, ngân hàng chỉ được thực hiện chi cổ tức sau khi được NHNN chấp thuận.

Về việc thực hiện đề án tái cơ cấu đến năm 2025, Sacombank cho biết đã trích 5.633 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro và xử lý tài sản tồn đọng thuộc đề án; nâng mức trích lập lũy kế khi triển khai đề án lên 12.027 tỷ đồng, đạt 51,9% kế hoạch tổng thể của đề án đến năm 2025.

Đồng thời, Sacombank đã thu hồi và xử lý nợ hơn 15.200 tỷ đồng trong năm 2020. Trong đó, đã thu hồi 8.200 tỷ đồng các khoản thuộc đề án, nâng mức thu hồi lũy kế từ khi triển khai lên 46.547 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch.

Trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank đạt 3.339 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2019 và vượt 30% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.682 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng đạt 492.637 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm trước. Tiền gửi khách hàng tăng 6,8%, đạt 427.972 tỷ đồng.

Đến hết năm 2020, tổng nợ xấu nội bảng của Sacombank tăng 0,8% lên 5.780 tỷ đồng trong khi, dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 14,9% đạt 340.268 tỷ đồng. Qua đó đã kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 1,94% xuống 1,7%. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng tăng từ mức 69,2% vào cuối năm 2019 lên 93,6%.