Trong báo cáo gửi Quốc hội phục vụ quá trình thẩm tra tình hình, kinh tế xã hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết hành lang pháp lý cho hoạt động xử lý nợ xấu đã hình thành nhưng vẫn đang rải rác tại nhiều văn bản, theo Báo Đầu tư.

Do đó, cần luật hoá các quy định tại Nghị quyết 42 để tiếp tục triển khai, áp dụng trong xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), theo hướng ban hành 1 luật riêng quy định về xử lý nợ xấu.

Bên cạnh đó, cần bố trí nguồn vốn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng trong xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước (NSNN); nợ xấu cho vay theo các chương trình dự án của Chính phủ.

Đồng thời, xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là những khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi và phải sử dụng đến NSNN.

Ngoài ra, NHNN cũng đề nghị bố trí cấp bổ sung vốn cho các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, nhằm cải thiện, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo đủ mức vốn tự có theo chuẩn an toàn vốn của Basel II.

Báo cáo cho biết do tác động của dịch bệnh, nợ xấu nội bảng của các TCTD có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm. Tại thời điểm cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,73%, cao hơn so với mức ghi nhận cuối năm 2020 là 1,69%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số nợ xấu nội bảng được xử lý là 78.860 tỷ đồng. Trong đó sử dụng dự phòng rủi ro là 33.130 tỷ đồng, chiếm 42%; thông qua bán nợ là 18.660 tỷ đồng, chiếm 23,7%; khách hàng trả nợ là 20.550 tỷ đồng, chiếm 26,11%.

Đến cuối tháng 6/2021, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu là 3,66%. Nếu tính cả các khoản nợ không bị chuyển nợ xấu do được cơ cấu, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01 thì tỷ lệ này là 7,21%.

Lãnh đạo NHNN khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.