ngan hang va quy dau tu cua uob bat tay trien khai san pham dau tu

Trong khuôn khổ hợp tác, khách hàng của ngân hàng sẽ có cơ hội tiếp cận Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) do UOBAM Việt Nam quản lý.

Quỹ UVEEF - quỹ mở cổ phiếu đầu tiên trên thị trường tài chính Việt Nam sử dụng việc đánh giá các chuẩn mực ESG (Environmental – Môi trường, Social - Trách nhiệm xã hội, Governance - Quản trị doanh nghiệp) song song với những tiêu chuẩn phân tích nền tảng cơ bản thông thường để lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Quỹ UVEEF sẽ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản vững mạnh, tiềm năng tăng trưởng tốt và được xếp hạng ESG cao. Những yếu tố này hỗ trợ sự phát triển bền vững của các công ty, từ đó góp phần gia tăng giá trị đầu tư của Quỹ UVEEF.

Theo một nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN năm 2022 của UOB, có một sự gia tăng đáng kể người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến khái niệm đầu tư bền vững và cứ 9/10 người được hỏi mong muốn các tổ chức tài chính cung cấp thêm thông tin về lợi ích của đầu tư bền vững, trong khi 19% số người được hỏi cho rằng sẵn sàng cân nhắc đầu tư bền vững nếu sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.